Ριζικές αλλαγές στις τιμές για κινητά, σταθερά και ίντερνετ

Ριζικές αλλαγές στις τιμές για κινητά, σταθερά και ίντερνετ
Advertisement

Νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος εκσυγχρονίζει το κοινοτικό πλαίσιο με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τη διασφάλιση υψηλότερων προτύπων για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων, τέθηκε σε ισχύ στα κράτη μέλη από τις 21 Δεκεμβρίου.

Ο νέος κώδικας που είχε εγκριθεί από τα κράτη μέλη το 2018, τροποποιεί και κωδικοποιεί σε ένα έγγραφο τέσσερις οδηγίες: την οδηγία πλαίσιο, την οδηγία για την αδειοδότηση, την οδηγία για την πρόσβαση και την οδηγία για την καθολική υπηρεσία.

Τα νέα μέτρα που προβλέπει ο κώδικας περιλαμβάνουν τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., όπου οι φορείς εκμετάλλευσης επιτρέπεται να χρεώνουν ο ένας τον άλλον για κλήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μεταξύ των δικτύων τους, καθώς και μια σύσταση για τη διασφάλιση των κανόνων ανταγωνισμού.

Advertisement

Ειδικότερα θεσπίζεται ένα τυποποιημένο υπόδειγμα για τη συνοπτική σύμβαση, το οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η τηλεφωνία, η αποστολή μηνυμάτων και η σύνδεση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές στην Ε.Ε.

Η συνοπτική μορφή θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της σύμβασης, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου, η περιγραφή της υπηρεσίας, οι ταχύτητες της υπηρεσίας διαδικτύου, η τιμή, η διάρκεια, οι όροι ανανέωσης και λήξης της σύμβασης και τα χαρακτηριστικά για τελικούς χρήστες με αναπηρία.

Χάρις στη νέα νομοθεσία για τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ενωσης, θα προκύψει ένα πιο ανταγωνιστικό διασυνοριακό περιβάλλον, το οποίο θα ωφελεί τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών και περισσότερων προσφορών για κλήσεις τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας.

Advertisement

Για τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας, το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού είναι 0,2 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό και θα επιτευχθεί σταδιακά από τώρα έως το 2024.

Η εν λόγω σταδιακή μείωση θα δώσει τη δυνατότητα ταχείας εφαρμογής του κανονισμού, αποτρέποντας ταυτόχρονα σημαντικές διαταραχές για τους φορείς εκμετάλλευσης.

Μετά την ενδιάμεση περίοδο 2021-2023, από το 2024 όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην Ένωση θα πρέπει να επιβάλλουν το ίδιο ενιαίο μέγιστο τέλος των 0,2 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό.

Για τις κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας, το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού σε επίπεδο Ε.Ε. είναι 0,07 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό.

Advertisement

Λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των τελών τερματισμού που ισχύουν σε μερικά κράτη μέλη και του τέλους-στόχου, η σταδιακή προσαρμογή θα καταστεί δυνατή μέσω μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια του 2021.

Εως το 2022, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών επικοινωνιών θα υπόκεινται σε μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας ύψους 0,07 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό.

Αναφορικά με τη σύσταση του κώδικα, παρέχεται η δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να επικεντρώσουν τις παρεμβάσεις τους σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ακόμη αποτελεσματικά και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αδυναμίες της αγοράς.

Ως εκ τούτου, στόχος είναι η διασφάλιση του ανταγωνισμού, η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα και η μεγιστοποίηση των οφελών για τους καταναλωτές.

Advertisement

Οπως τονίζει η Κομισιόν με τη ρύθμιση των αγορών χονδρικής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και νέες προσφορές.

Η σύσταση διατηρεί στον κατάλογο δύο αγορές χονδρικής, δηλαδή την αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης για ευρυζωνικές υπηρεσίες μαζικής κατανάλωσης και την αγορά χονδρικής πρόσβασης σε ειδική συνδεσιμότητα για επιχειρηματική χρήση, η οποία απαιτεί υψηλότερη ποιότητα συνδεσιμότητας.

Τέλος, η Κομισιόν υπενθυμίζει επίσης ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο εξέδωσε σύσταση για την ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα, καλώντας τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά μαζί της αλλά και μεταξύ τους για να συγκεντρώσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και την εκχώρηση ραδιοφάσματος για το 5G.

Advertisement

Τα τελικά μέτρα βέλτιστων πρακτικών που θα συμπεριληφθούν στην εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα θα πρέπει να συμφωνηθούν έως τις 30 Μαρτίου 2021.

Τον Ιούνιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, ή μικρές κεραίες, που είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων 5G.

Ο κανονισμός προσδιορίζει τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των μικρών κεραιών και έχει ως στόχο να συμβάλει στην απλούστευση και την επιτάχυνση των εγκαταστάσεων δικτύων 5G, μέσω καθεστώτος ανάπτυξης εξαιρούμενου από έκδοση ειδικής άδειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές αρχές διατηρούν την εποπτεία.

Advertisement

Η στρατηγική της Επιτροπής σχετικά με τη συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit προβλέπει ότι έως το 2025 όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των νοσοκομείων και των κόμβων μεταφορών, θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα Gigabit, όλες οι αστικές περιοχές και οι μείζονες επίγειες διαδρομές μεταφορών θα πρέπει να συνδέονται με αδιάλειπτη κάλυψη 5G, και όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα που προσφέρει τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητες Gigabit.

Advertisements

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ: