Δωρεάν στέγη σε νέα ζευγάρια: «Ξεκλειδώνει» η ανέγερση σύγχρονων κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

Δωρεάν στέγη σε νέα ζευγάρια: «Ξεκλειδώνει» η ανέγερση σύγχρονων κατοικιών από τον ΟΑΕΔ
Advertisement

Βήμα- βήμα προχωρά η εθνική στρατηγική για τους νέους που «κουμπώνει» με την παραχώρηση δωρεάν (ή με συμβολικό ενοίκιο) κατοικίας σε νέα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους.

Ο άξονας «πρόσβαση στη στέγαση» που αφορά την παραχώρηση-ενοικίαση κατοικιών από τον ΟΑΕΔ σε νέα ζευγάρια περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης».

Advertisement

Ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στεγαστικής πολιτικής, ο ΟΑΕΔ θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

«Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην ΟΕΚ (που έχει περιέλθει στον ΟΑΕΔ) και η ανάπτυξη πολιτικών που θα διευκολύνουν τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός θα αναζητήσει οικοδομήσιμα οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, προκειμένου, με την σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, να ανεγερθούν σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν σε νέα ζευγάρια με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Advertisement

Η ανέγερση κατοικιών θα γίνεται με χρήματα από το αποθεματικό του ΟΑΕΔ αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων και θα διατίθενται στη συνέχεια σε χαμηλόμισθους και νέους.

Οι αιτούντες δικαιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους θα πρέπει να στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ικανών να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη το ετήσιο εισόδημα και ο αριθμός των μελών της οικογένειας (πολύτεκνοι).

Υπενθυμίζεται πως στον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ που διατηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν συσσωρευτεί περίπου 2,5-3 δισ. ευρώ από την είσπραξη εισφορών που κατευθύνονταν για τους Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΕ και τ. ΟΕΚ).

Advertisement

Τα προγράμματα της Εργατικής Κατοικίας μπορεί να έχουν ανασταλεί από το 2013 με τους μνημονιακούς νόμους, όμως όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα αδιάθετο αποθεματικό.

Ακίνητα ΟΑΕΔ

Στο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλέπονται τα εξής για τα ακίνητα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ):

Άρθρο 42 – Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.

Advertisement

Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηνιαίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος.

Το μίσθωμα μπορεί να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή βελτίωση του ακινήτου.

Η εκμίσθωση της παραγράφου αυτής γίνεται κατόπιν φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ, στην οποία τίθεται προθεσμία όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής.

Advertisement

2. Η ΔΥΠΑ δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει αδόμητα ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν τη σχετική εμπειρία, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, για χρονικό διάστημα που δύναται να υπερβαίνει τα 20 έτη.

Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηναίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος.

Στην περίπτωση τέτοιας μίσθωσης ο μισθωτής αναλαμβάνει να οικοδομήσει με δικές του δαπάνες το ακίνητο, στο βαθμό που εξαντλείται ο νόμιμος συντελεστής δόμησης. Ο μισθωτής της παραγράφου αυτής επιλέγεται κατόπιν φανερής δημοπρασίας, στην οποία συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μισθωτές έχουν υποβάλει πρόταση για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, η οποία είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ.

Advertisement

Η πρόταση υποβάλλεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ, η οποία θέτει προθεσμία όχι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και σχεδίου ανοικοδόμησης του ακινήτου.

3. Οι μισθώσεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων. Στον Κανονισμό αυτό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία, τις προσκλήσεις και τις φανερές δημοπρασίες που είναι απαραίτητη για τη σύμβαση των μισθώσεων του παρόντος άρθρου και, ιδίως:

α) ο τύπος της πρόσκλησης

β) τα κριτήρια επιλογής του τρόπου με τον οποίον θα ορίζεται το μίσθωμα στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2,

γ) τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι μισθωτές,

Advertisement

δ) τις εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης,

ε) τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής διαδικασίας ως προς την υποβολή δικαιολογητικών και τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς και τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες και

στ) τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.

4. Για τις εκμισθώσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Τμήματος ΙΙΙ του π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

5. Η ΔΥΠΑ μπορεί να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της και με άλλες μορφές συμπράξεων με ιδιώτες και, ιδίως, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους ν. 3389/2005 (Α’ 232) και 4413/2016 (Α’ 148).

Advertisement

Άρθρο 43

Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών με τη στεγαστική συνδρομή σκοπών της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ δύναται να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού.

Πηγή

Advertisements

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ: